Technologický postup

Spojení jednotlivých prvků s možností následné demontáže: prostým uložením na sebe s průběžnou rovinou spoje, prostým uložením na sebe pomocí aretačních čepů a prostým uložením na sebe pomocí patentovaného samosvorného zámku.

 

Fixní spojení jednotlivých prvků bez možnosti následné demontáže: prostým uložením na sebe s použitím chemického spoje v průběžné rovině, použitím chemického spoje v kombinaci s aretačními čepy, použitím chemického spoje v kombinaci se samosvorným zámkem popř. i aretačními čepy. Hmotnost základního dílce je cca 840 kg.

 

Montáž lze realizovat pomocí hydraulické ruky přímo při dodání výrobku, případně vysokozdvižným vozíkem, mini bagrem, bagrem či jeřábem dle podmínek stavby.

 

Způsoby použití montované opěrné zdi především závisí na místních podmínkách. Při montáži je nutno přihlédnout zejména na stabilitu podloží, výšku opěrné zdi, koeficient vnitřního tření zásypové horniny, poměr hloubky zásypu k výšce opěrné stěny. Zakončení opěrné zdi lze provést klasickými dílci nebo pomocí ukončovacích prvků, jež umožňují následné zatravnění, zásyp kamenivem, položení dlažby atd. Založení stěny je možné provést dle aktivního zemního tlaku založením na principu váhy (měrné hmotnosti) prefabrikátu, zapuštěním základového prefabrikátu do terénu nebo systémem záporové zdi s použitím zesíleného základového dílce o větší ploše a hmotnosti, na který působí aktivně váha zeminy.

 

Základové dílce mohou být taktéž opatřeny otvory pro vstup kotevních pilot. Ideální příklon opěrné zdi je od 5 stupňů dle výšky frakce a hloubky zásypového materiálu (aktivní tlak zeminy). Zmírnění aktivního tlaku zeminy na opěrnou zeď je možné dosáhnout větším úhlem příkonu opěrné zdi nebo možností kaskádové montáže. Zajištění opěrné zdi proti extrémním tlakům např. nesoudržné horniny atd. lze dosáhnout umístěním výplňových dílců z prostého betonu, které se ukládají horizontálně a vertikálně v jedné, dvou a více řadách kaskádovitě z vnitřní strany opěrné stěny. Způsob správného založení a vyhodnocení místních podmínek (koeficient vnitřního tření horniny, hloubka zásypu druh zásypového materiálu) je nutné ve složitějších případech konzultovat se statikem popř. se zástupcem naší firmy. Pokud to hydrogeologické poměry vyžadují, je možné použít dílce s hydro prostupy, stejně tak jako klasický způsob drenáží pomocí např. drenážní hadice.

 

 

Montované systémy ASABLOCK

ul. České mládeže, Liberec
(vjezd betonárkou ZAPA a.s. - bývalý areál Colorbetonu)

Zobrazit na mapě  |  Kontakt

Telefon:

+420 739 758 466
+420 777 666 203

E-mail: info@asablock.cz